JAA

Tulli kantoi vuonna 2015 veroja ja maksuja yhteensä noin 10,4 miljardia euroa eli 25,9 prosenttia valtion veroista ja veron luonteisista maksuista.

Määrä oli noin 113,5 miljoonaa euroa ja 1,1 prosenttia edellistä vuotta suurempi.

Suurimmat verotuotot 2015

Nestemäisten polttoaineiden valmistevero 2,91 mrd. €
Maahantuonnin arvonlisävero 2,35 mrd. €
Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmistevero 1,40 mrd. €
Alkoholijuomavero 1,36 mrd. €
Autovero 877 milj. €

 

Valmisteverot ja valmisteveron luonteiset maksut

2015 2014 Muutos %
Alkoholijuomavero
(mrd. €)
1,36 1,39 -2,7
Tupakkavero
(milj. €)
880 785 12,2
Nestemäiset polttoaineet
(mrd. €)
2,91 2,87 1,5
Sähkö ja eräät polttoaineet
(mrd. €)
1,40 1,24 12,4
Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomavero
(milj. €)
250 257 -2,7

 

Alkoholijuomaveroa kannettiin edellisvuotta vähemmän. Tuoton laskuun vaikutti verollisen kulutuksen väheneminen kaikissa juomaryhmissä.

Tupakkaveron määrän kasvu johtui peräkkäisinä vuosina tehtyjen veronkorotusten vaikutuksista tuotteiden kulutukseen luovuttamisen jakautumiseen eri vuosille.

Nestemäisten polttoaineiden valmisteveron määrän kasvuun vaikuttivat lämmityspolttoaineiden kulutuksen kasvu sekä veron hiilidioksidiosuuden korotus. Liikennepolttonesteiden kulutus pysyi lähes ennallaan.

Sähkön ja eräiden polttoaineiden kohdalla veron tuoton kasvuun vaikuttivat muun kuin teollisuuden käyttämän sähkön sekä kivihiilen ja maakaasun veroihin tehdyt korotukset.

Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveron tuottoa laski sokeria sisältävien virvoitusjuomien, nestemäisten juoma-ainesten sekä jäätelön kulutuksen pienentyminen.

 

Autoverot

Autoveroja kannettiin vuonna 2015 noin 877 miljoonaa euroa, mikä oli 33 miljoonaa euroa eli 3,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014.

Vuonna 2015 verotettujen uusien henkilöautojen CO2-päästöt olivat keskimäärin 123,6 g/km (bensiinikäyttöisten päästöt 122,7 g/km ja dieseleiden 125,4 g/km). Vuodesta 2014 keskimääräiset CO2-päästöt alenivat noin 3,2 prosenttia.

 

Tulli, arvonlisävero ja merenkulkumaksut

  2015 2014 Muutos %
Tullit ja tullin luonteiset verot
(milj. €)
165 170 -2,5
Tuonnin arvonlisävero
(mrd. €)
2,35 2,39 -1,8
Väylämaksut
(milj. €)
45 87 -48,2

Tullin ja tullin luonteisten verojen sekä tuonnin arvonlisäveron tuotot vähenivät edellisestä vuodesta. Suomen valtion saama EU-varojen kantopalkkio oli 41,4 miljoonaa euroa.

Väylämaksujen kanto väheni 48,2 prosenttia vuodesta 2014. Vähennyksen syynä oli väylämaksujen puolittaminen.

Verojäämät

Tullin vuodelta 2015 kannettaviksi määräämistä veroista oli maksamattomia veroja yhteensä noin 14 miljoonaa euroa. Kun Tullin kokonaisveronkanto vuonna 2015 oli yhteensä 10,4 miljardia euroa, verojäämien osuus siitä eli verojäämäprosentti oli 0,13 prosenttia. Vuonna 2014 verojäämien määrä oli noin 11 miljoonaa euroa ja verojäämäprosentti 0,11.

Tulli hoitaa tavaroiden verottamisen. Tämä on luontevaa, koska Tulli valvoo tavaravirtoja suojellakseen yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.

Tullissa on panostettu etukäteen tapahtuvaan valvontaan (luvat ja niiden edellytykset), fyysisiin varastotarkastuksiin sekä varastoinventointeihin. Jos asiakkaan riskit nousevat liikaa, velkaantuminen voidaan estää tehokkaasti. Tulli tutkii itse tavaraverotukseen liittyvät harmaan talouden rikokset ja on myös keskeinen toimija rajat ylittävän, tavaraverotukseen liittyvän rikollisuuden torjunnassa.

Kaikilla edellä mainituilla seikoilla on merkitystä siihen, että Tullin kantamien tavaraverojen verojäämät ovat suhteellisen alhaisella tasolla.