JAA

Vain reilu viidennes sairaanhoitajista uskoo onnistumiseen, alkuperäiset tavoitteet enemmistön mielestä hukassa

Sairaanhoitajaliitto selvitti jäsenistönsä käsityksiä sote-uudistuksesta, sen onnistumisen mahdollisuuksista ja toteuttamiseen liittyvistä haasteista. Kyselyyn vastasi 1844 sairaanhoitajaa.

Kyselyn antama yleiskuva on varsin synkkä: vain reilu viidesosa sairaanhoitajista uskoo sote-uudistuksen onnistuvan.

Sairaanhoitajapäiville tänään kokoontuvat sairaanhoitajat ovat hyvin epäileviä sote-uudistuksesta ja erityisesti sen alkuperäisten tavoitteiden toteutumisesta. Myös sote-uudistuksen vaikutukset omaan työhön koetaan pääosin kielteisinä.

Vaikka sote-uudistusta pidetään tarpeellisena ja lähtökohtaisesti hyvänä asiana (53 % vastaajista), vaikuttaa sen onnistuminen käytännön hoitotyötä tekevien näkökulmasta hyvin epävarmalta. Vain reilu viidennes (23 %) kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista on sitä mieltä, että uudistus onnistuu. Vastakkaista mieltä on miltei kuusi kymmenestä vastaajasta (60 %). Kantaansa ei osaa sanoa 17 % vastaajista.

– Sairaanhoitajat ovat avainroolissa sote-uudistuksen toteuttamisessa ja heidän tuntemansa epäluulon uudistusta kohtaan pitäisi olla päättäjille vahva viesti. Viimeistään nyt on aika ottaa hoitohenkilöstön näkökannat mukaan uudistuksen suunnittelussa ja myös panostaa avoimeen viestintään hoitotyön tekijöille, summaa Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Sote-uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita ovat hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen sekä kustannusten hillitseminen. Minkään näistä toteutumiseen sairaanhoitajat eivät näillä näkymin erityisen vahvasti usko.

Vain 17 prosenttia kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista uskoo, että sote-uudistuksella todella pystytään hillitsemään kustannuksia. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumiseen uskoo 19 prosenttia ja yhdenvertaisuuden parantumiseen 21 prosenttia vastaajista. Palveluiden saatavuuden paranemisen osalta luku on jo korkeampi 28 %.

Enemmistö vastaajista ei usko myöskään asiakkaan tai potilaan aseman parantumiseen sote-uudistuksessa.

– Sairaanhoitajien tuntuma juuri nyt on, että sote-uudistuksen tavoitteet ja se, mitä nyt ollaan toteuttamassa eivät kovin hyvin kohtaa. Sairaanhoitajaliiton pyrkimyksenä on nimenomaan huolehtia siitä, että uudistus tukisi aidosti käytännön hoitotyötä ja potilaan hyvää hoitoa, Hahtela sanoo.

Erityisesti valinnanvapaus tuntuu epäilyttävän sairaanhoitajia, sillä peräti 87 prosenttia vastaajista uskoo, että valinnanvapauden toteuttaminen käytännössä voi osoittautua ongelmalliseksi.

Enemmistö sairaanhoitajista uskoo sote-uudistuksen vähentävän sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikkoja. Oman työpaikan menettämistä pelkää kuitenkin vain reilu viidennes. Ainoastaan 12 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoo, että sote-uudistus vaikuttaisi toteutuessaan positiivisesti heidän omiin työtehtäviinsä.

Kyselyn perusteella selvä enemmistö sairaanhoitajista kokee nyt, että hoitotyön merkitystä ei ole huomioitu riittävästi sote-uudistuksen suunnittelussa. Suurimmalle osalle ei myöskään ole omassa organisaatiossa kerrottu sote-uudistuksen vaikutuksista omaan työhön ja työpaikkaan.