JAA
Helsingin uuden kaupunkistrategian mukaisesti vuoden 2018 syksyllä aloitetaan ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen eli A1-kielen opettaminen peruskouluissa jo ensimmäiseltä luokalta lähtien.
Esitys kieliohjelman muutoksesta käsitellään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielisen jaoston kokouksessa tiistaina 19.12.2017. Kielenopetuksen varhentaminen on myös toimialan ruotsinkielisen jaoston esityslistalla 19.12.2017.

Vahva kielitaito tulevaisuutta varten

Helsinki on kansainvälinen kaupunki ja kielten opiskelun varhentaminen antaa pääkaupungin lapsille entistä vankemman perustan elinikäiselle kielten oppimiselle. Alkuopetus on otollista aikaa vieraan kielen tai toisen kotimaisen suulliselle opiskelulle. Ensimmäisellä luokalla opetuksessa painottuvat leikinomaisuus, kieleen ja kulttuuriin tutustuminen sekä suullisen kielitaidon kehittäminen. Aikaisemmin helsinkiläisissä kouluissa kielten opiskelu on aloitettu suomenkielisissä peruskouluissa pääsääntöisesti kolmannelta luokalta ja ruotsinkielisissä peruskouluissa suomen opiskelu toiselta luokalta. Ruotsinkielisissä kouluissa ensimmäinen vieras kieli on suomi. Uudistuksen myötä oppilas pääsee opiskelemaan kieltä 1-2 lisävuoden ajan.

Sidosryhmiltä saatua tietoa käytetään päätöksenteon pohjana

Alueellista ja koulukohtaista kielitarjontaa on suunniteltu osallistamalla koulun henkilökuntaa ja kuntalaisia. Lokakuussa kaupunkistrategian päätösten ja pormestarin talousarvioesityksen jälkeen asian valmistelussa oli mukana koulujen rehtorit ja kieltenopettajia. Käsiteltäviä aiheita oli muun muassa oppilaaksiotto, opetussuunnitelma, lapsivaikutusten arviointi, opetuksen järjestäminen ja opettajien osaamistarpeet.

Suomenkielisissä kouluissa järjestettiin 19.-28.11. yhteensä 29 alueellista keskustelutilaisuutta, joissa tulevien ekaluokkalaisten vanhemmilla oli mahdollista saada lisätietoa uudistuksesta sekä osallistua ja vaikuttaa alueen koulujen kielivalintoihin. Kerrokantasi-palvelussa toteutettiin sähköinen kysely, jossa kerättiin avointen vastausten kautta mielipiteitä kielen opiskelun uudistuksesta. Kysely julkaistiin torstaina 16.11. klo 15.00 osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/kieli ja vastausaikaa oli tiistaihin 28.11. klo 20.00 asti. Yhteensä kommentteja sähköisen kyselyn kautta kertyi peräti 614 kappaletta.

Sekä keskustelutilaisuuksien että kerrokantasi-kyselyn yhteenveto julkaistaan suomenkielisen jaoston 19.12. kokouksen esityslistan liitteenä. Tilaisuuksissa ja sähköisessä kyselyssä nousi seuraavat teemat: toivottiin monipuolista kielitarjontaa 1. luokalta alkaen ja jatkumoa, korostettiin lähikoulun tärkeyttä ja koulutuksellista tasa-arvoa, opettajan pätevyyttä, kaikkien oppijoiden huomioimista (monikieliset, maahanmuuttajat, erityisopetus), kielen opetuksen integrointia muihin oppiaineisiin sekä nykyisten 1. luokkalaisten kieltenopiskelua.

Kieliohjelmaa suunnitellaan kokonaisuutena

Suomenkielisten peruskoulujen kielitarjontaa suunnitellaan alueellisesti ja kaupunkitasolla mahdollisimman monipuoliseksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielisessä jaostossa 19.12. esityslistalla ovat A1-kielen lisäksi myös oppilaaksioton kriteereiden muutos ja koulujen enimmäisoppilasmäärät. Näistä on pyydetty ja saatu koulujen johtokuntien lausunnot. Keväällä valmistellaan opetussuunnitelmaan tehtävät muutokset, koulujen henkilökunnan täydennyskoulutukset sekä alkuopetukseen sopivan oppimateriaalien työstäminen. Lisäksi tarkastellaan oppilaan koulupolun näkökulmasta kieliohjelma. Tässä yhteydessä valmistellaan koulujen A2-kielen tarjonta.

Ruotsinkielisissä kouluissa A1-kielen aloittaminen varhennettiin vuonna 2016 alkamaan jo 2. luokalta, A2-kieli 4. luokalta ja B2-kieli 7. luokalta. Tulevana syksynä suomen kielen opiskelu käynnistyy kaikissa ruotsinkielisissä kouluissa jo 1. luokalta.

Nyt koulussa olevat jatkavat opiskelua nykyisten kieliohjelmien mukaisesti

Nykyiset 1. ja 2. luokkalaiset opiskelevat koulujen nykyisen kieliohjelman mukaisesti eli suurin osa aloittaa suomenkielisissä peruskouluissa A1-kielen opiskelun 3. luokalla ja nyt 1. luokalla olevat ruotsinkielisissä kouluissa 2. luokalta.